Regulamin

/Regulamin
Regulamin2019-02-22T10:17:02+00:00

Regulamin przewozu osób
Eurovan

Definicje wykorzystywane w regulaminie:
Przewoźnik, Eurovan – firma EUROVAN – Jowita Ruszkiewicz-Klecha, z siedzibą w Giebułtów Wola Augustowska 11, 59-630 MIRSK, o numerze NIP 616-14-08-749
Pasażer, podróżny, klient – osoba korzystająca z usługi przewozu osób świadczonej przez firmę Eurovan, na podstawie uiszczonej opłaty za przejazd.
Bagaż – rzeczy, które posiada przy sobie pasażer

Obowiązki i prawa przewoźnika

§1.

Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu z wyznaczonego przez Pasażera miejsce w wyznaczone miejsce.

§2.

Eurovan deklaruje dołożenie wszelkich starań, aby przewóz Podróżnego odbył się w ustalonym czasie. Usługa przewozu świadczona przez Eurovan odbywa się na zasadach „od drzwi do drzwi” , w związku z tym godziny odjazdu mogą ulec zmianie i nie są objęte gwarancją, jak i nie stanowią części umowy przewozu osób.

§3.

Firma Eurovan nie ponosi odpowiedzialności za kursy opóźnione lub odwołane z przyczyn niezależnych, takich jak klęski żywiołowe, utrudnienia w ruchu, czy też zamknięcia granic i i tym podobne.

§4.

W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsce wysadzenia Pasażerów.

§5.

Firma Eurovan ma prawo odmówić przewozu (lub kontynuacji podróży) Pasażerów, bez zwrotu kosztów poniesionych przez Podróżnego w wypadku gdy:

a) Pasażer nie przestrzega warunków Regulaminu;
b) znajduje się w stanie wskazującym na picie alkoholu lub zażycie środków odurzających;
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów i pracowników Przewoźnika;
d) nie posiada, lub posiada nieważne dokumenty wymagane do przekroczenia granicy
e) posiada towary, które ze względu na swoją ilość i rodzaj wiążą się z wydłużeniem odprawy na granicy

Obowiązki i prawa pasażerów

§1.

Pasażer ma obowiązek posiadać ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy.

§2.

Pasażer jest zobowiązany do złożenia bagażu w luku bagażowym i przestrzegania poleceń załogi pojazdu.

§3.

Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem na 5 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu.

§4.

Pasażer ma obowiązek podania Przewoźnikowi dokładnych adresów miejsca wyjazdu i przyjazdu, z uwzględnieniem adresu, kodu pocztowego, miejscowości, kraju w pisowni państwa, którego przewóz się dotyczy.

§5.

Pasażer winien zapinać pasy bezpieczeństwa.

§6.

W wypadku nie zastania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym Przewoźnik ma prawo uznać, że Pasażer zrezygnował z usługi.

§7.

W pojeździe obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

§8.

Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy Eurovan.

§9.

Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

§10.

Pasażer ma prawo odstąpienia od umowy najpóźniej na 2 dni przed wyznaczoną datą przejazdu. W takiej sytuacji otrzyma zwrot 100% wpłaconych środków.

§11.

Pasażer ma prawo odstąpienia od umowy w czasie poniżej 48 godzin przed wyjazdem, w takiej sytuacji otrzyma zwrot 50% wpłaconych środków.

Bagaże

§1.

Pasażer ma prawo do nieodpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu:
a) jednej sztuki bagażu podstawowego o wadze do 25 kg, przewożonego w luku bagażowym,
b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,

§2.

Obowiązkiem pasażera jest podpisanie lub oznakowanie bagażu w celu uniknięcia pomyłek przy wydawaniu, lub ułatwienia Przewoźnikowi zidentyfikowania właściciela bagażu w wypadku pozostawienia bagażu w pojeździe.

§3.

Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.

§4.

Za bagaż podręczny uznaje się torbę której rozmiary nie powinny przeszkadzać współpasażerom w podróży.

§5.

Bagaż przekraczający podane wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy umieszczony w luku bagażowym, którego przewóz będzie wiązał się z dodatkową opłatą i uzyskaniem zgody Przewoźnika.

§6.

Istnieje możliwość zabrania dodatkowej sztuki bagażu, za dopłatą, po konsultacji z Przewoźnikiem.

§7.

Przewożenie przedmiotów i materiałów, które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu jest zabronione.

§8.

Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże.

§9.

Zabrania się przewozu zwierząt w pojeździe.

§10.

Całkowitą odpowiedzialność za bagaż przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.

§11.

Za nadbagaż pobierana jest nadpłata w wysokości od 20 do 100 PLN za sztukę (w zależności od gabarytu bagażu).

Reklamacje

§1.

Zgłoszenia reklamacji należy kierować osobiście lub na adres firmy Eurovan.

§2.

Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od daty przejazdu.

§3.

W reklamacji należy zamieścić następujące informacje:
a) opisanie zaistniałych okoliczności,
b) wnoszone zastrzeżenia,
c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.

§4.

Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie do 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.

§5.

Reklamacje stanu bagażu przewożonego w luku bagażowym są uwzględniane tylko i wyłącznie w momencie wydawania bagażu.

§6.

Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

Postanowienia Końcowe

§1.

Umowa przewozu jest zawarta od momentu potwierdzonej przez Przewoźnika rezerwacji telefonicznej lub odpowiedzi udzielonej przez Przewoźnika na zapytanie wysłane poprzez Klienta pocztę e-mail.

§2.

Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „od drzwi do drzwi” nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Trasa przewozu jest wyznaczana na podstawie rezerwacji telefonicznych i złożonych z pośrednictwem strony internetowej www.eurovanprzewozy.pl.

§3.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:

a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).